Mariehamns Pensionärsförening

Verksamhetsplan 2020 för Mariehamns Pensionärsförening r.f.

Under verksamhetsåret 2020 beräknas Mariehamns Pensionärsförening (MPF) anordna c. 300 aktiviteter. En del är återkommande men också nya, innovativa engagemang planeras.
MPF har växt ut till en av de största föreningarna i landskapet Åland.

Föreningens syftemål
Att främja pensionärernas ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden samt tillvarata att pensionärernas behov i samhället tillgodoses. Föreningen arbetar ständigt för pensionärernas trygghet, trivsel och gemenskap.

Verksamhetsområde och hemort
Föreningens verksamhetsområde omfattar hela landskapet Åland. Dess hemort är Mariehamns stad.

Riktlinjer för verksamheten
Föreningen anordnar föreläsningar, sammankomster med program, resor och utflykter, motionsaktiviteter, kontakter med andra föreningar, kulturella utbyten och mångahanda andra gemenskapsskapande aktiviteter.

Intressebevakning
Föreningen bevakar pensionärernas intressen genom framställningar och initiativ till stadens, kommunernas och landskapets institutioner samt genom utlåtanden i frågor som berör utveckling och förbättringar i äldre personers livsvillkor.

Medlemmar och jämställdhetspolicy
Som medlem i föreningen kan styrelsen anta person som uppbär pension och fyllt 50 år.
Föreningen är öppen för alla oberoende av etniskt ursprung, religion, kön, nationalitet ävensom fysiska och psykiska förutsättningar. En välkomnande inställning gäller alla förutnämnda personer och i verksamheten är jämställdhet en ledstjärna.

Styrelse
Styrelsen består av ordförande, sex ordinarie medlemmar och fyra ersättare. Mandattiden är två år. Styrelsen sammanträder minst 9 gånger per år, oftast 1: a måndagen i månaden. Ersättarna har närvarorätt men inte rösträtt. Arbetsgrupper tillsätts vid behov.
Inga arvoden utbetalas till personer i styrelsen eller arbetsgrupperna.

Medlemmar
Hösten 2019 (14.10.) hade föreningen 980 medlemmar. Innebär att den stigande trenden fortsätter genom att ökningen är större än bortfallet som å sin sida beror på rent naturliga mänskliga orsaker.

Lokala avdelningar och medlemmar utanför Mariehamn
I Eckerö har MPF en avdelning med egen styrelse. Jomala och Lemland har av övriga kommuner visat största intresset för MPF. Båda kommuner har från tid till annan bidragit med ett mindre men mycket välkommet stöd.

Ekonomi
Föreningen eftersträvar en stabil ekonomi utan större under/överskott genom en realistisk budgetering utan excesser. Det ekonomiska fundamentet är 20 euro. Dvs medlemmens årsavgift!  Därför är föreningen mycket beroende av bidrag från LR/PAF och Mariehamns stad. Sporadiska bidrag från Jomala och/eller Lemland har också sin betydelse inte minst psykologiskt.  Svenska kulturfonden och Stiftelsen för svensk verksamhet i Finland via vårt förbund SPF stöder.

Bred verksamhet  
En central punkt för MPF:s pulserande, mångsidiga verksamhet är Röda Korsgården.
Där hyr föreningen ett litet kanslirum och utrymmen för möten och kurser.

I stora salen hålls föreningens månadsträffar 9 gånger/år, i allmänhet den tredje onsdagen i månaden. Som regel är de mycket välbesökta, 80 – 120 personer per gång. 
Tack vare gott samarbete med församlingen kan MPF hyra Margaretagården vid speciella tillfällen.
Ett utmärkande drag för alla dessa sammankomster är programmets upplägg. Förutom kaffetraktering vid sittande bord genom frivilliga yngre pensionärer är den personliga kontakten utomordentligt viktig. I många fall är den ett välkommet avbrott i en ensamståendes tristess.

För många är födelsedagsfesten en höjdare: På våren och på hösten. Då uppvaktas ”födelsedagsbarnen” från 70 år till 100 år med en ros och hurtig gratulationssång ”Ja, må de leva”.  Ackompanjerat på piano eller dragspel.

Återkommande tematräffar är välkomstsamkväm för nya medlemmar, seniormässa i oktober, adventsfest, förre ordföranden Kaj Sandholms ”ensamgruppens seniorcafé” (vissa fredagar e.m.), Runebergsdagen, fastlagstisdagen etc.

MPF - nav med många ekrar
Utvecklingen har gått därhän att MPF i dag är en central punkt med många aktörer runt sig. De är självständiga verksamheter som kan kallas sektioner eller grupper.  De är följande:                                                                                                                                
-         Boule              -  verksamhet året runt. 90-tal medlemmar.

 -         Bowling          -  både tränar och tävlar på Idrottsgården. C. 30 aktiva.

 -         Bokträffen      -   sista torsdagen i månaden, sept.- nov.

 -         Pennklubben -   kallas även skrivarträffar, fredagar.

 -        Nybyggarne    -  skapat Modellstaden. Regelbundna möten i månaden.

 -        Högläsningsgruppen på Trobergshemmet - En gång/vecka.

 -        Berättarstugan -  sammankomsterna meddelas efter nyår

 -        Redaktionsrådet för Nyset - sammankommer för varje nummer.

 -        Moderatokören håller en skapande paus för omorganisering.

Två speciella kontaktytor
MPF har ett särskilt samarbetsförhållande med två institutioner av stor betydelse:

Äldrerådet i Mariehamn har tre av MPF valda medlemmar samt deras ersättare. Genom ny lagstiftning förväntas Äldrerådet få en starkare ställning i pensionärsfrågor. Redan nu har MPF en fortlöpande samarbetskontakt med rådet. En symbolisk handling är att Äldrerådet årligen på föreningens julfest utdelar rådets diplom till ”Årets Senior” i Mariehamn.

Svenska Pensionärsförbundet i Finland (SPF) är MPF:s förbundskontakt på fastlandet. MPF är medlem i förbundet och har en medlem och en ersättare i förbundets styrelse. MPF har därför goda möjligheter att få insyn i förbundets verksamhet och även följa med pensionärsfrågornas handhavande i samarbetsorganet PIO i Finland som har 300 000 medlemmar. De MPF-medlemmar som hör till SPF får förbundets tidning God Tid.

Övergripande prioriteringar 2020 i MPF  
Medlemmarnas antal i MPF beräknas vilken dag som helst i årsskiftet 2019 - 2020 spräcka medlemstalet på 1 000 personer. Den kontinuerliga ökningen är en organisatorisk utmaning. Som förutsätter prioriteringar och nytänkande.

 ►  En organisationsändring inom MPF är genomförd per den 1 november 2019.   
        Den innebär en rationalisering och koordinering av personella resurser enligt 
        följande:
        Deltidsverkande föreningsfunktionärer, sekreterare och kassör, var och en på sitt
        håll, sammanförs i en och samma person och deltidsbefattning.
        MPF får därmed en verksamhetsledare, som också påtagit sig ansvaret för en
        förnyelse av medlemsregistret. Tre har blivit en. Arbetsbeskrivningen förutsätter
        överenskomna konkreta uppgifter och regelbundna tider, året om. Med synlig
        kundkontakt.                     

►   Som en ytterligare åtgärd för ökad kostnadseffektivitet planeras 2020 en omlägg-
        ning av bokföringen till verksamhetsledaren, som har nödig kompetens för
        uppgiften (senast inom ÅHS). Med denna fjärde uppgift samlas organisationens
        kärnkompetens i en och samma person. Fyra blir då en! Omstruktureringen syns
        i lönemomentet.

►    Nyset är MPF:s kommunikationskanal i tidskriftsformat. Den är unik inte bara på
         Åland utan även nationellt. Den trycks och utkommer 9 gånger om året i en
         upplaga på ca. 1 000 ex. Denna nyhetskanal finansieras med annonser. Men
         de täcker blott en del av tryckningskostnaderna. Genom interna sparåtgärder
         har det hittills varit möjligt att finansiera Nyset.                             

         Nu kommer dock väggen emot. Men medvetna om behovet av denna efter-
         längtade ”de äldres kontakt med omvärlden” planeras åtgärder att kostnads-
         belägga distributionen (till självkostnadspris) till adresser utanför Mariehamn.
         Både till Sverige, fastlandet och andra kommuner på Åland. Distributionen
         inom Mariehamn sköts som förut av entusiastiska frivilliga pensionärer, ca. 25
         personer - utan pekuniär ersättning.

►    En verksamhet i tysthet i samarbete med Röda Korset är den matutkörning som
         sker varje  vecka till ca. 50 pensionärer. P.g.a. ålder och rörelsesvårigheter är de     
         hänvisade till den hjälp som MPF bistår med. Dessa matutkörare, 22 pensionärer
         ställer upp helt frivilligt och utan ersättning. Men åldern tar ut sin rätt också hos de
         här ”matkurirerna” och trots att viljan är god minskar leden.
         Detta är en utmaning för i första hand MPF men också i allra högsta grad för
         samhället som hittills sparat mycket tack vare dessa efterlängtade välgörare –
         glada kontakter som kommer med ”mat och prat”.

►    Digitaliseringen är inget modeord hos MPF. Den är en trevlig realitet! Tack vare
         god kontakt med bl.a. Åbo Akademi har MPF engagerats i ett stort hälso- och
         konditionsprojekt, Digital Wells. Under 2019 har ett 15-tal MPF-seniorer utgjort en
         testgrupp för att med handledare från ÅA och HÅ utveckla teknik och metoder. Där
         det fysiska välbefinnandet mäts och förbättras med hjälp av digitala medel.
         Humoristisk målsättning är:
         ”Att få dagens 70-åringar att förbli i lika god kondition som de var som 50-åringar!”
          Avsikten är att MPF:arnas antal blir 60 personer i pilotprojektet som stöds av FPA.

 

Mariehamn den 4 november 2019

 

Styrelsen för Mariehamns Pensionärsförening r.f.