Mariehamns Pensionärsförening

VERKSAMHETSPLAN  2019 för Mariehamns Pensionärsförening r.f.


Föreningens uppgift
Att främja pensionärers ekonomiska, kulturella och sociala ställning och förhållanden samt att tillvarata och se till att pensionärernas behov i samhället tillgodoses.
Föreningen ordnar föreläsningar, sammankomster med program, resor och utflykter, motionsaktiviteter, kontakter med andra föreningar, kulturella utbyten och gemenskaps-skapande aktiviteter.

Organisation och verksamhet
Föreningens hemort är Mariehamn. Verksamheten bedrivs till största delen i Röda Korsgården. Där hyr föreningen ett kansliutrymme och utrymmen för möten och kurser. I stora salen hålls föreningens månadsträffar 9 ggr/år tredje onsdagen i månaden med innehållsrikt program. De är mycket välbesökta. Föreningen har ett gott samarbete med församlingen och kan därför också använda Margaretagården vid speciella tillfällen. Träffar hålls även på Lemböte lägergård. Föreningen har olika sektioner, verksamheter: Boule, Bowling, Sångkören Moderato (vilande), Bokträffen, Pennklubben, Nybyggarne, Högläsningsgrupp på Trobergshemmet, Berättarstugan, Matutkörare, Seniormässa, Tidningen Nyset, Utdelningsgrupp för Nyset, Välkomstsamkväm för nya medlemmar två gånger i året. De äldres dag i oktober.  

Födelsedagsbarn från 70 till över 100 år uppvaktas två ggr/år. Adventsfest med brödlotteri hålls i St Görans församlingshem. Runebergsdagen den 5 februari firas med rikt program, kaffe och Runebergstårta i Margaretagården. I Mariehamnsmuseet (Modellstaden) där föreningens medlemmar (Nybyggarne) sköter guidningen sommartid och på begäran även andra tider. Under jultiden arrangeras ”mellandagstrevnad” i museet med program, musik, ringlekar m.m.
Ca 300 olika aktiviteter, tillfälliga och återkommande, arrangerar Mariehamns Pensionärsförening under ett år.

Jämställdhetspolicy
Föreningen är öppen för alla personer som uppbär pension och som fyllt 50 år.    Föreningen är öppen för alla oavsett ras, religion, kön, nationalitet och fysiska och psykiska förutsättningar. Alla är välkomna i vår verksamhet och gemenskap. Det skall finnas lika möjligheter för alla förutnämnda personer att ansluta sig till vår förening.          

Styrelse
Styrelsen består av ordförande, sex ledamöter och fyra ersättare och mandattiden är två år. Styrelsen sammanträder minst 9 ggr per år och oftast 1:sta måndagen i månaden. Ersättarna blir kallade till sammanträdet, men har inte rösträtt. Flera arbetsgrupper finns för att underlätta styrelsens arbete. 

Medlemmar
I början av år 2018 var medlemsantalet 964 personer.
Till understödjande medlemmar kan antas företag eller privata personer.                      

Lokala avdelningar
I Eckerö har Mariehamns pensionärsförening en avdelning med egen styrelse.             

Sektioner och grupper
Följande sektioner och grupper verkar i föreningen:
Bokträffen, Boule, Bowling, Moderatokören,  Nybyggarne, Programrådet, Redaktionsrådet för Nyset,  Resegruppen och Bokträffen med litteratur för medlemmar, Läsgruppen på Trobergshemmet som läser för klienterna en ggr/vecka under vintermånaderna. Blodtrycksgrupp i samarbete med Röda Korset, en stor grupp medlemmar och pensionärer som kör ut mat från Röda Korsgården till hjälpbehövande pensionärer.                  

Svenska pensionärsförbundet i Finland, rf. SPF
Pensionärsföreningen är medlem i Svenska pensionärsförbundet och har en medlem och ersättare i pensionärsförbundets styrelse. Föreningen har därför bra möjligheter att få information om förbundets verksamhet och hur de påverkar pensionärernas ärenden tillsammans med PIO, rf. i Finland som har 300.000 medlemmar. De medlemmar som hör till SPF från vår förening får förbundets tidning God Tid. Information om förbundets verksamhet delges i Nyset.

Officiella möten
Pensionärsföreningens officiella möten är vår-och höstmötet. Under vårmötet fastställs bokslut och verksamhetsberättelse. Höstmötet väljer styrelse och fastställer verksamhetsplanen och budgeten för följande år.

 Information
Medlemmarna får en mycket bra information om föreningens verksamhet genom den egna tidningen NYSET som utges en gång per månad 8-9 ggr från september-maj. Information ges också via vår- och höstkalendern, lokaltidningarna och
lokalradion samt föreningens hemsida: https://mpf.spfpension.fi/start/                         

Ekonomi
Föreningen eftersträvar en stabil ekonomi utan större under/överskott genom en realistisk  budgetering. Föreningen är mycket beroende av bidrag från PAF, Mariehamns stad och Jomala kommun för att vi skall kunna uppehålla vår verksamhet. Svenska  kulturfonden och Stiftelsen för svensk verksamhet i Finland via förbundet SPF ger också bidrag. Bidrag söks också från Svenska Folkskolans Vänner.

Medlemsavgiften fastställs årligen och likaså avgiften för de medlemmar som anslutit sig till förbundet.

Nyset
Vår egen tidning NYSET  (ca 1000 ex.) utkommer 8-9 ggr i året. Ingen annan pensionärsförening har en regelbundet utkommande tidning. Nyset fyller en mycket viktig social funktion. Många av våra medlemmar har inte tillgång, eller behärskar en dator. Många medlemmar kan inte heller delta i föreningens aktiviteter av naturliga skäl, varför deras kontakt med pensionärsföreningen är tidningens information om aktiviteter och verksamhet. Distributionen sköts av föreningsmedlemmar.

Utveckling
Planeras föreläsningar även i fortsättningen i något aktuellt ämne under terminerna. Seniormässa hålls i oktober i samarbete med Röda Korsgården.
På mässan kommer ca 15 organisationer att presentera sig inklusive apotek och provtagning, mannekänguppvisning, musik och körsång.

Åbo Akademi gör ett projekt Wellness för ”yngre äldre” med syfte att förbättra den fysiska hälsan. MPF är med i projektet, som är början till något större. Man utvecklar ett armband, som kan notera olika hälsoindikatorer och som går in i datorn eller telefonen. Projektet kommer att bli internationellt.

Resor
Intressanta resor planeras både i öster- och västerled. Under våren och sommaren gör vi utfärder i vårt vackra landskap. Pensionärsförbundets seminarium och kulturresa till Stockholm med Seniorskeppet i november 2019 kommer föreningens medlemmar att delta i för att få samhörighet och kunskap om andra föreningars verksamhet.                       

Nybyggarne
Arbetsgruppen Nybyggarne har nu alla montrar färdiga och placerade i Mariehamns-museet. Information om museet utvecklas. Museet som är väl besökt av ålänningar och turister är turister är öp pet under sommarmånaderna juni, juli och augusti kl. 12 – 16. Frivilliga medlemmfrån Pensionärsföreningen tjänstgör under öppethållningstiden. Öppet enligt överenskommelse tel. 04575957781.

Bowling
Sektionen bowlarna fortsätter sin verksamhet både med träning och tävling på Idrottsgården med ca 30 aktiva ; flera medlemmar efterlyses. Tävlingar fortsätter att ordnas både öster- och västerut.

Boule
Sektionen är mycket aktiv och spelar invid svenska konsulatet sommartid och i Baltichallen vintertid. Antal medlemmar är ca 90.
Tävlingar och resor under år 2019 planeras samt även SPF:s mästerskap i boule.

Moderatokören
Föreningen har en egen kör som består av ca 30 medlemmar. Kören har ingen verksamhet för närvarande.

Äldrerådet
I Äldrerådet i Mariehamn är tre medlemmar samt ersättare valda från Mariehamns Pensionärsförening. Äldrerådet kommer snart att genom en ny lag få en starkare ställning. Information om Rådet planeras att ske kontinuerligt i Nyset. På föreningens julfest utdelar Äldrerådet diplom till årets senior i Mariehamn.

Medlemsvärvning
Föreningen upprätthåller ett aktivt medlemsregister och en fortlöpande värvning av nya medlemmar för att motverka det naturliga bortfallet.
Föreningens målsättning är att växa till 1000 medlemmar och utgöra en betydande faktor i  samhället som förespråkare för de äldres rättigheter.

 

Mariehamn den 26 september 2018

Styrelsen för
Mariehamns Pensionärsförening r.f.